Kategórie

Súťaž

Pravidlá sútaže "Vyhraj kozmetiku":

 

Súťaž prebieha na www.facebook.com, každý kto nakúpi na stránke https://starmoda.sk, dá like (páči sa mi to) stránke https://www.facebook.com/starmoda.sk, a dá zdielať súťažný obrázok, bude zaradený do žrebovania, ktoré sa bude konať 01.12.2017 náhodným generátorom, následne bude šťastný výherca kontaktovaný prostredníctvom facebook účtu a bude mu zaslaná výhra na slovenskú adresu, ktorú si určí výherca.

Súťaž

Termín a miesto konania súťaže:

Termín konania súťaže je od 13.10.2017 - 01.12.2017. Súťaž bude prebiehať na sociálnej sieti facebook.

Cena súťaže:

Výhercovi bude zaslaná pánska kozmetika.

Pravidlá sútaže "Vyhraj 30€":

 

Súťaž prebieha na www.facebook.com, každý kto nakúpi na stránke https://starmoda.sk, dá like (páči sa mi to) stránke https://www.facebook.com/starmoda.sk, napíše komentár, a dá zdielať súťažný obrázok, bude zaradený do žrebovania, ktoré sa bude konať 12.12.2017 náhodným generátorom, následne bude šťastný výherca kontaktovaný prostredníctvom facebook účtu a bude mu zaslaná výhra.
Súťaž o 30€

Termín a miesto konania súťaže:

Termín konania súťaže je od 28.10.2017 - 12.12.2017. Súťaž bude prebiehať na sociálnej sieti facebook.

Cena súťaže:

Výhercovi bude zaslaný poukaz na nákup na stránke starmoda.sk v hodnete 30€.


Všeobecné pravidlá:

Usporiadateľ a organizátor súťaže

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Infinia Systems, s.r.o. so sídlom: Tomašovská 43, 97901 Rimavská Sobota, IČO: 47 768 835,DIČ: 2024089177 zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu Banská Bystrica , oddiel: Sro, Vložka číslo:  26840/S (ďalej len „Infinia Systems“).

Stránka www.facebook.com nie je organizátorom tejto súťaže a nie je za ňu nijakým spôsobom zodpovedná. 

Účastníci súťaže

Súťaže sa stáva každý fanúšik stránky www.facebook.com/starmoda.sk na sociálnej sieti facebook, ktorý dal v čase konania súťaže zdielať súťažný obrázok. Každý účastník sa môže danej súťaže zúčastniť iba jedenkrát. 

Ďalšie ustanovenia 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž skrátiť, predĺžiť, prerušiť, zrušiť či zmeniť jej pravidlá, ale aj vyradiť súťažiaceho z dôvodu podozrenia na používania falošných účtov alebo iného spôsobu porušovania pravidiel súťaže. V prípade ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude táto zmena vykonaná písomne vo forme dodatku a zverejnená na internetovej stránke www.starmoda.sk . Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia. Usporiadateľ si rovnako vyhradzuje právo výmeny výhier bez udania dôvodov za výhry, ktoré predstavujú zodpovedajúcu náhradu.

Vymáhanie účasti v súťaži súdnou cestou je vylúčené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodov. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. 

Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany usporiadateľa, ako je uvedené v týchto pravidlách. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za prípadné problémy s funkčnosťou internetovej stránky, kde budú informácie o súťaži uverejnené.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Výherca súťaže podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľuje usporiadateľom súťaže súhlas k spracúvaniu jeho osobných údajov v súvislosti s touto súťažou v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail. Vyhlasovateľ súťaže sa zaväzuje, že tieto osobné údaje bude spracúvať v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

V prípade odmietnutia udelenia súhlasu výhercom podľa predchádzajúceho odseku, alebo jeho podmieňovaním, stráca vyžrebovaný výherca nárok na výhru a cena zo súťaže sa stáva predmetom opätovného žrebovania.

Starmoda.sk © 2022 • Od spoločnosti Infinia Systems s.r.o.